Model E-qalin je mednarodni sistem upravljanja s kakovostjo v socialnem varstvu, v katerem so sodelovale naslednje države: Avstrija, Nemčija, Italija, Luxemburg in tudi Slovenija. V Sloveniji so poleg domov za starejše vključeni še centri za socialno delo in varstveno delovni centri.

V Domu upokojencev Postojna smo meseca septembra 2011 zaposleni pristopili k uvajanju modela E-qalin, ki od vseh zaposlenih zahteva uvedbo vodenja sistema kakovosti.

Spremljanje kakovosti opredeljujejo naslednje cilji:
  • Zadovoljen stanovalec
  • Izboljšanje konkurenčnosti
  • Izobraževanje in motiviranje zaposlenih za večjo kakovost in profesionalen odnos s ciljem čim manjše fluktuacije
  • Izvajanje storitev brez napak in brez stroškov, ki bi bili posledica slabe kakovosti
  • Sodelovanje in vključenost v lokalno skupnost
  • Primerljivost z ostalimi domovi

Izboljšanje kakovosti življenja in dela stanovalcev in zaposlenih
: priprave k uvajanju modela E-Qalin so pričele potekati meseca marca 2011 z izobraževanjem procesnih vodij (4) in moderatorjev (4), kateri vodijo delo skupin za kakovost za delavce in za vodstvo ter ostalih zaposlenih v delavnicah Naravnanost na stanovalce in zaposlene.

Cikel ocenjevanja v ocenjevalnih skupinah (4) poteka v treh fazah oziroma tri leta. V treh letih ocenimo šestinšestdeset procesov in petindvajset kazalnikov preko procesnega krogotoka PDCA (načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj). Vsako leto eno tretino.