Zgodovina

Prvi zametki delovanja DUP segajo v leto 1954, ko je Okrajni ljudski odbor 30. junija 1954 izdal odločbo o razglasitvi Doma onemoglih v Kačji vasi v Planini.

28. 9. 1972 je bila izdana nova odločba, po kateri se  Dom onemoglih preimenuje v Dom počitka Planina pri Rakeku in katerega ustanovitelj je Skupščina Občine Postojna.

18. 3. 1975 je skupščina občinske skupnosti socialnega skrbstva sprejela odločbo o ustanovitvi socialnega zavoda Dom počitka Planina, kjer postane zavod samostojna in samoupravna organizacija združenega dela, katere dejavnost je posebnega družbenega pomena.

13. 4. 1977 se Dom počitka Planina preimenuje v Dom upokojencev Postojna, ki že trideset let deluje na sedanji lokaciji.