V skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, štev. 96/05 ) je vsak organ dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.) ter dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga.docKatalog informacij javnega značaja141.5 KB