Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo.

Ustna zahteva:
Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno zahtevo, mu je organ dolžan omogočiti dostop do zahtevanih informacij, razen do podatkov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Pisna zahteva:
Pisna zahteva mora vsebovati:

  • navedbo organa, kateremu pošiljate zahtevek
  • osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca
  • informacijo, s katero se želite seznaniti
  • navedbo, na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, prepis, elektronski zapis, vpogled).


Obrazec pisne zahteve za dostop do informacije javnega značaja. 

ico_pdf Obrazec pisne zahteve
[28k, PDF]