Javna naročila

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Po 2. odstavku 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur.l. RS št. 45/2010, ZIntPK-A Ur.l. RS 26/2011 in ZIntPK-B Ur.l. RS 30/2011) smo kot javni zavod, od 4.6.2011 dalje, zavezani k temu, da v vse pogodbe/naročilnice, ki jih sklepamo s ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali izvajalci del, katerih vrednost presega 10.000 eurov z DDV, obvezno vključimo protikorupcijsko klavzulo.

Vsebina protikorupcijske klavzule je zapisana v 1. odstavku 14. člena ZIntPK:

"Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku  organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
  • pridobitev posla ali
  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična."
 
 

Ni vsebine v tej kategoriji. Če je prikazana podkategorija na tej strani, lahko vsebuje prispevke.