Javna naročila

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Po 2. odstavku 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur.l. RS št. 45/2010, ZIntPK-A Ur.l. RS 26/2011 in ZIntPK-B Ur.l. RS 30/2011) smo kot javni zavod, od 4.6.2011 dalje, zavezani k temu, da v vse pogodbe/naročilnice, ki jih sklepamo s ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali izvajalci del, katerih vrednost presega 10.000 eurov z DDV, obvezno vključimo protikorupcijsko klavzulo.

Vsebina protikorupcijske klavzule je zapisana v 1. odstavku 14. člena ZIntPK:

"Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku  organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
  • pridobitev posla ali
  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična."
 
 

Številka javnega naročila: 430-JN-01-B/2020

Predmet javnega naročila je: 
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL, objava na Portalu javnih naročil št. JN002249/2020-B01, z dne 7.4.2020.

Odpiranje konkurence za sklenitelje okvirnega sporazuma za dobave v obdobju:
- 1.7.2021 do 30.9.2021 za sklop 16 in
- 1.7.2021 do 30.6.2022 za ostale sklope.

Rok za oddajo ponudb je 12.06.2021 do 10:00 preko e-JN.

VPRAŠANJA in ODGOVORI
Odgovori na vprašanja se nahajajo na portalu e-JN.