V imenu in po pooblastilu Alenke CURK, kot direktorice Doma upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna, kot uporabnika in upravljavca stvarnega premoženja Republike Slovenije, na podlagi 1. odstavka 29. člena v povezavi s 50. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljam

RAZPIS DRUGE JAVNE DRAŽBE

 

za odkup nepremičnine parc.št. 534/169, k.o. 1297 – Mostec – počitniškega apartmaja v Termah Čatež, ki se nahaja na nepremičnini parc.št. 534/169, k.o. 1297 – Mostec, ID 4447737, in sicer s površino parcele 131 m2 in površino apartmaja – stavbe na parceli 46 m2.

Predmetna nepremičnina je bila na podlagi Cenilnega poročila nepremičnine »Počitniški apartma v Termah Čatež« o oceni tržne vrednosti cenilca Milana JAKHELA, dne 5.10.2022, ocenjena na 35.760,00 EUR.

S to objavo obveščam, da Dom upokojencev Postojna, kot uporabnik in upravljavec premoženja Republike Slovenije, v imenu in za račun Republike Slovenije, pristopa k prodaji predmetnega stanovanja z razpisom javne dražbe. Izklicna cena znaša 35.760,00 EUR znižanih na podlagi 2. odstavka 53. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za 15 % in se tako glasi 30.396,00 (tridesettisoč tristo šestindevetdeset) EUR.

 • Javno dražbo bo, po pooblastilu upravljavca premoženja Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna, organizirala Odvetnica Alja Šiška, Beethovnova ulica 5, Ljubljana.
 • Na javni dražbi se bo prodajala nepremičnina kot celota.
 • Izklicna cena znaša 30.396 EUR, najnižji znesek višanja na javni dražbi pa znaša 200,00 EUR.
 • Varščina za udeležbo na javni dražbi znaša 10 % izklicne cene, in sicer 3.039,60  EUR. Varščina se plača na fiduciarni račun Odvetnice Alje Šiška, Beethovnova ulica 5, Ljubljana, odprt pri NKBM d.d., št. SI56 0400 0027 7054 930. Javne dražbe se lahko udeležijo le tisti, katerih sredstva bodo na fiduciarni račun Odvetnice Alje Šiška prispela najmanj tri dni pred pričetkom javne dražbe.
 • Rok plačila kupnine je 30 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na račun lastnika Republika Slovenija št. 0100-6300109972, model 18, sklic 26115-7200994-43282022. Plačilo kupnine v roku iz te točke in na račun iz te točke je bistvena sestavina pravnega posla in bistven element kupoprodajne pogodbe.
 • Javna dražba bo dne 10.1.2023, ob 10.00 uri v prostorih Odvetnice Alje Šiška, Beethovnova ulica 5, Ljubljana (I. nadstropje).
 • Z najugodnejšim dražiteljem se na podlagi dražbenega zapisnika sklene kupoprodajna pogodba v roku 15 dni po pridobitvi pisnega soglasja k pravnemu poslu s strani pristojnega ministrstva oziroma vladne službe. V primeru da najugodnejši dražitelj v danem roku kupoprodajne pogodbe ne podpiše, ponudnik zadrži vplačano varščino. Kupoprodajno pogodbo sklene uporabnik in upravljavec stvarnega premoženja države, ki je predmet prodaje v svojem imenu in za račun Republike Slovenije. Vknjižbeno dovoljenje ni sestavni del kupoprodajne pogodbe, ampak se izroči kupcu v roku osmih dni po prejemu celotne kupnine.
 • Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, morebitnim drugim dražiteljem pa se varščina vrne v roku 8 delovnih dni po izvedbi javne dražbe, in sicer na račun, s katerega je bila vplačana.
 • Na nepremičnini, ki se prodaja, ne obstoji nikakršna predkupna pravica.
 • Pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava udeležiti javne dražbe, mora biti vpisan na dan odpiranja ponudb, v sodni register kot zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma mora imeti ustrezno pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument, iz katerega mora izhajati tudi državljanstvo fizične osebe.
 • Davek na promet nepremičnin in druge javne dajatve, povezane s pravnim poslom, plača kupec.
 • V primeru zanimanja, vam cenilno poročilo pošljem na podlagi poziva, prejetega z vaše strani, na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. po elektronski pošti. Poziv mora vsebovati vse identifikacijske podatke zainteresirane osebe, ime zakonitega zastopnika in kontaktne osebe ter navedbo, v čigavem imenu in za čigav račun se izvaja povpraševanje. Ogled predmeta prodaje je mogoč na podlagi predhodnega dogovora. Za ogled se je potrebno dogovoriti najmanj tri dni pred samim ogledom, zadnji mogoč termin ogleda pa je 17.11.2022. Kontaktna oseba za dogovor o ogledu nepremičnine je Odvetnica Alja Šiška, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., tel.: 01 244 16 00.
 • Upravljavec ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko ta postopek ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in morebitne vplačane varščine.
 • Kot dražitelji lahko sodelujejo vse pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU ali države, katere javne ustanove ali registrirane pravne osebe lahko na podlagi reciprocitete pridobivajo lastništvo na nepremičninah v Republiki Sloveniji ter polnoletne ter poslovno in opravilno sposobne fizične osebe, državljani Republike Slovenije ali države članice EU ali države, katere državljani lahko, na podlagi reciprocitete, pridobivajo lastništvo na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Pravna oseba mora dokazilo o obstoju – izpis iz sodnega ali trgovskega registra predložiti ponudbi. Fizična oseba mora ponudbi predložiti kopijo potrdilo o državljanstvu ali ustreznega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ponudnika.
 • Javne dražbe se kot dražitelj ne sme udeležiti ali na njej sodelovati cenilec, ki je ocenil tržno vrednost nepremičnine, odvetnik, pooblaščen za vodenje dražbe, pooblaščene osebe, člani komisije in z njim povezane osebe.
 • Sestavni del kupoprodajne pogodbe bo določilo o odkupni pravici v korist države oziroma drugo določilo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Odvetnica Alja ŠIŠKA